1 Introducció

La present Política de Privacitat està destinada a informar els usuaris que visiten la nostra pàgina web sobre les condicions del Grup Vectalia aplica a totes les dades de caràcter personal que tracta, així com sobre els drets que assisteixen als interessats (titulars d’aqueixes dades), i la forma en la qual poden exercitar-los.

2 Responsable del Tractament de Dades

  1. Identitat del Responsable: Corporación Empresarial Vectalia S.A.
  2. NIF/CIF: A03002094
  3. Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, fulla A-2317, tom 1207 i foli 11
  4. Direcció: Avda. de Denia, 155
  5. Correu electrònic: info@parkingestacionalicante.es
  6. URL: https://www.vectalia.es/

3 Tractament de dades

L’EMPRESA es compromet a tractar les seues dades de manera confidencial i acord amb els requisits establits en la legislació d’aplicació en matèria de protecció de dades, fonamentalment el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la seua normativa de desenvolupament, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).


Les dades de caràcter personal seran tractats de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat, i seran recollits per a finalitats determinades, explícites i legítimes, per la qual cosa no podran ser tractats de manera amb incompatible amb aquests fins.


Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que siga necessari. En els casos en els quals resulte obligatori conforme a la legislació aplicable, haurà d’obtindre’s el consentiment dels interessats abans de recaptar les seues dades.

3.1 Drets dels interessats

Qualsevol interessat pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment quan el mateix s’haja atorgat per al tractament de les seues dades. En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució dels contractes en el qual el mateix és part o les relacions generades amb anterioritat.

En el cas de les comunicacions comercials els interessats podran retirar el seu consentiment de manera automàtica accedint a l’enllaç o marcant la casella que així ho adverteix en cadascuna d’aquestes comunicacions, o bé mitjançant el corresponent formulari en les apps o pàgines web.

L’interessat podrà igualment revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, i en general consultar totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals, davant el responsable de tractament, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@vectalia.es indicant les seues dades personals i el dret que desitja exercitar.

Pot presentar també una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per al que disposa de la informació necessària en: http://www.agpd.es.

4.2. Termini de conservació de les dades

Les dades personals tractats es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats. Una vegada extingida aquesta finalitat, es conservaran durant els terminis establits legalment per a atendre possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Durant aquest temps, les dades romandran degudament bloquejats, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, i de Jutges i Tribunals, per a atendre aquestes responsabilitats.
Complits aquests terminis es procedirà a la destrucció de les dades.

4.3. Finalitats, legitimació, destinataris i origen de les dades

Les dades personals del tractament de les quals és responsable *Vectalia procedeixen de diferents fonts, tal com es descriu al llarg d’aquesta Política de Privacitat, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existisca una base legal per a cada tractament.

Formulari “Newsletter”.

Finalitat: Gestionar la subscripció per a l’enviament de comunicacions amb informació sobre incidències i informació relativa al servei de Vectalia en funció de la localització geogràfica de l’interessat.
Legitimació: El consentiment de l’interessat en subscriure’s a l’enviament d’informació a través del nostre formulari.

Formulari “Contacte”

Finalitat: Gestionar i resoldre els suggeriments, reclamacions i peticions d’informació que remeta l’interessat a través del formulari de la web del grup.
Legitimació: El consentiment de l’interessat.

Formulari “Sol·licitud d’abonament”.

Finalitat: Gestionar les sol·licituds relacionades amb els abonaments disponibles conforme a les tarifes aprovades.
Legitimació: El consentiment de l’interessat per a tramitar les seues sol·licituds.

Enquestes de satisfacció:

Finalitat: remetre als usuaris enquestes de satisfacció per a l’anàlisi i millora dels serveis oferits.
Legitimació: interés legítim del responsable del tractament.

Your contact information

4 Dades de navegació i Política de Cookies.

La visita a la web de Pàrquing Avinguda de l’Estació s’efectua en forma anònima. Solament en el cas que l’usuari accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Per a més informació sobre les cookies visite la nostra “Política de cookies” El portal web conté enllaços a pàgines web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a aquesta. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de
privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

5 Menors d’edat.

Només es preveu el tractament de dades de majors de 14 anys. Els menors d’aquesta edat no hauran de registrar-se, ni fer ús dels serveis oferits en aquest lloc web.

6 Dades facilitades per l’usuari.

Les dades personals sol·licitades en els formularis són necessaris per a gestionar les seues sol·licituds i/o prestar-li els serveis objecte de contractació. En cas de no acceptar la present política de privacitat L’usuari haurà d’informar el responsable del tractament de qualsevol modificació en les seues dades personals. Corporació Empresarial Vectalia, S. a., no es fa responsable d’aquells
errors que hagen pogut ocórrer a conseqüència de tractament de dades la modificació de les quals no haguera sigut oportunament notificada per l’interessat.

Les dades facilitades per l’interessat es presumiran correctes, per la qual cosa, en cas que resulten erronis L’EMPRESA declina qualsevol responsabilitat per la incorrecta execució o no execució de les seues sol·licituds o del contracte en el qual siga part.

A més, l’interessat respon de la veracitat de les dades facilitades. L’EMPRESA ES RESERVA el dret a excloure dels serveis que presta a tot interessat que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.


No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que puga facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

7 Comunicacions de dades.

Les dades personals de l’usuari podran ser comunicats a altres empreses del Grup Vectalia amb l’única finalitat de contribuir a la prestació dels serveis oferits i gestionar sol·licituds i incidències.

Es podran comunicar dades a les autoritats o administracions públiques, forces i cossos de seguretat, autoritats judicials en els casos previstos per la llei.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

8 Categories especials de dades.

No es preveu el tractament de dades de caràcter personal especialment protegits, com ara aquells que revelen la raça, l’origen ètnic, les opinions polítiques, les conviccions o creences religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques, dades relatives a la salut física o mental, dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física, dades relatives a condemnes o infraccions penals.


En cap cas es requerirà per part del responsable aquesta informació sense el consentiment exprés del titular d’aqueixes dades (ja siga mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa), per a recaptar i utilitzar aqueixa informació comunicant a aquest, prèvia i inequívocament, la finalitat de la recollida i tractament d’aquesta informació.

En cas que, sense haver sigut sol·licitada per Grup Vectalia, aquesta informació siga comunicada voluntàriament per l’usuari a la citada entitat, aquesta comunicació suposarà un acte explícit de l’usuari que implica l’existència d’una manifestació de consentiment exprés per l’usuari respecte del tractament de les seues dades per Grup Vectalia.

9 Modificació de la Política de Privacitat.

Aquesta Política de Privacitat pot variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris de la nostra web que la visiten periòdicament i, en tot cas, cada vegada que vagen a facilitar-nos les seues dades (17 de novembre de 2022).